Διοικητικό Συμβούλιο
08 Απριλίου 2016

Διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής: EnterpriseGreece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε./εταιρεία – μέλος του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου

  • Διοργάνωση της εθνικής συμμετοχής στη Διεθνή έκθεση CosmoprofHonkKong 2016

Ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία η επίσημη εθνική συμμετοχή της Ελλάδας στην 49η διεθνή έκθεση καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς CosmoprofBologna 2016, που πραγματοποιήθηκε στην Μπολόνια από 17 έως 21 Μαρτίου 2016. Η μεγαλύτερη, παγκόσμια εμπορική έκθεση, αφιερωμένη στον κόσμο της ομορφιάς χαρακτηρίστηκε από την ιταλική κυβέρνηση σαν εμπορικό γεγονός ύψιστης σημασίας για τη χώρα. Η ελληνική συμμετοχή, η οποία οργανώθηκε από το EnterpriseGreece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.), παρουσίασε αριθμούς ρεκόρ με είκοσι τρεις ελληνικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν και να δίνουν δυναμικό παρόν σε όλους τους τομείς της διοργάνωσης.

Τα ελληνικά περίπτερα που φέτος, μετά από 5 χρόνια παρουσίας με συγκεκριμένη και πολύ επιτυχημένη εικόνα, ανανέωσαν την παρουσία τους με σύγχρονης και εξίσου υψηλής αισθητικής χώρους, δέχθηκαν τις τέσσερεις ημέρες της έκθεσης πλήθος επισκεπτών αλλά και σχόλια θαυμασμού από επαγγελματίες της βιομηχανίας ομορφιάς και εκθέτες.

Η πραγματική καινοτομία της Cosmoprof – όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της BolognaFiereCosmoprof - είναι η συνεχής αύξηση και επέκτασή της, η οποία αποτυπώνεται σε όλα τα μεγέθη: 250.000 εμπορικοί επισκέπτες το 2016, αύξηση 6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και 2.510 εκθέτες αυξημένοι κατά 5% σε σχέση με πέρυσι. Τα παραπάνω επιτεύγματα κατατάσσουν τη διοργάνωση ως τη μεγαλύτερη ιταλική εμπορική έκθεση στη χώρα και στον κόσμο για την οικεία βιομηχανία καλλυντικών, καθιστώντας την σημαντική πλατφόρμα με διοργανώσεις τόσο στο Λας Βέγκας όσο και στο Χονγκ Κόνγκ.

Το EnterpriseGreece εξετάζει τις δυνατότητες περαιτέρω στήριξης του κλάδου και προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη έχει ενταχθεί στο εκθεσιακό πρόγραμμα του Οργανισμού, η διοργάνωση της εθνικής συμμετοχής στη Διεθνή έκθεση CosmoprofHonkKong 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 16-18 Νοεμβρίου 2016, καθώς και η διερεύνηση της αγοράς της Βόρειας Αμερικής.

Τέλος, μεγάλη επιτυχία σημείωσε και η διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης υλικών και προϊόντων για την τροφοδοσία της βιομηχανίας ομορφιάς Cosmopack 2016, η οποία διεξήχθη παράλληλα με την Cosmoprof και οι εκθέτες της οποίας αυξήθηκαν κατά 5,42%, ενώ οι εμπορικοί επισκέπτες ανήλθαν σε 21.900 επαγγελματίες του κλάδου.

*EnterpriseGreece
Το EnterpriseGreece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ιδανικό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας.

08 Απριλίου 2016

Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

-Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις, και περιβάλλων χώρος: Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
-Μηχανήματα, εξοπλισμός: προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού κάθε μορφής που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
-Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης Ενέργειας και Ύδατος: Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος και με την προστασία του περιβάλλοντος.
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης: Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία για την πιστοποίηση, καθώς και στη λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών, υπό τον όρο το πιστοποιητικό (π.χ. ISO) να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα και μέχρι την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου.

-Προβολή – Προώθηση: Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και στην προώθηση της υπηρεσίας/του προϊόντος της, προώθηση υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών σε νέες αγορές, είτε στην προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε δεδομένες για την επιχείρηση-εκθέτη αγορές.

-Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού: Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια Λογισμικού.

είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μεταφορά πελατών καταλυμάτων χωρίς κόμιστρο.--Προμήθεια μεταφορικών μέσων: είτε επαγγελματικής χρήσης,

-Αμοιβές συμβούλων.

-Μελέτες έρευνας αγοράς.

-Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου Προσωπικού). Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη το μισθολογικό κόστος για συζύγους ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού με τους Εταίρους/Μετόχους της επιχείρησης, προσμετράται όμως στη διατήρηση Προσωπικού.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (11/02/2016).

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ
οι τόκοι επί χρεών ο ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Επιλέξιμος προϋπολογισμός από 15.000€ μέχρι 150.000€.

Ποσοστά Ενίσχυσης:

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.
Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 29/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 17/05/2016.

08 Απριλίου 2016

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διοργανώνει διημερίδα στις 23 και 24 Απριλίου 2016,στη Λευκάδα με σκοπό την παρουσίαση των αναπτυξιακών στρατηγικών της Περιφέρειας για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και επιπλέον τη διερεύνηση των δυνατοτήτων επέκτασης σε αγορές του εξωτερικού για τα προϊόντα της "Ιόνιας Γης".

Το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο δια του Προέδρου του κ. Κωνσταντίνου Γιαννίδη χαιρέτισε ένθερμα και ανταποκρίθηκε άμεσα και θετικά στην πρόσκληση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και θα εκπροσωπηθεί στην παρούσα διοργάνωση από το μέλος του Δ.Σ. κα Θωμαή Καραλάζου, η οποία θα είναι και ομιλήτρια.

08 Απριλίου 2016

Νέα δεδομένα δημιουργούνται για τους εκθέτες της 5ης Παγκρήτιας έκθεσης "ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση", αφού στο πλαίσιο της έκθεσης, που θα γίνει στις 2 έως 5 Ιουνίου 2016 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι διοργανωτές σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) και συντονιστή του EnterpriseEuropeNetwork - Hellas, διοργανώνουν εκδήλωση δικτύωσης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Κρήτης.


Συνδιοργανωτής σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η έκθεση αυτή έρχεται σε συνέχεια των προηγούμενων επιτυχημένων διοργανώσεων που έγιναν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τις οποίες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν χιλιάδες επισκέπτες, ιδιώτες και επαγγελματίες και οι οποίες όλες τελούσαν όπως και η φετινή, υπό την αιγίδα και του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου.


Η νέα διοργάνωση θα καλύπτει έκταση χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας, μονάδες παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, συνεταιριστικές οργανώσεις, Επιμελητήρια, Δήμοι κ.ά. Επιχειρήσεις, που µε τη συμμετοχή τους θέλουν να αναδείξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγουν.


Παράλληλα με το εμπορικό της μέρος, η έκθεση θα εμπλουτίζεται από πλήθος πολιτιστικών, μουσικοχορευτικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων που θα αναδύουν το άρωμα και την κουλτούρα της Κρήτης.


Η είσοδος θα είναι ελεύθερη στο κοινό, γεγονός που θα διευκολύνει και θα αυξήσει την επισκεψιμότητα της έκθεσης.


Οι διοργανώσεις των εκθέσεων «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση» κέρδισαν την εμπιστοσύνη του κοινού, ενώ απέσπασαν ευμενή σχόλια από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κυρίως, όμως, καθιερώθηκαν ως σημαντικό βήμα προβολής και διάδοσης της Κρήτης, των προϊόντων, των υπηρεσιών και των ανθρώπων της.

18 Μαρτίου 2016

Υπό την αιγίδα του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου

Βράβευση του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Γιαννίδη / 9 από τις βραβευθείσες εταιρείες είναι μέλη του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου

Μήνυμα αισιοδοξίας ότι η χώρα διαθέτει υγιείς επιχειρηματικές δυνάμεις στις οποίες μπορεί να στηριχθεί η προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας μετέφεραν οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση επιχειρηματικής αριστείας “ActiveGreeceAwards 2016 – Η Ελλάδα της εξωστρέφειας”. Στην εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ βραβεύτηκαν οι πλέον εξωστρεφείς επιχειρήσεις της χώρας.


«Η Ευρώπη μετά και τα τελευταία γεγονότα βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Ο ένας δρόμος οδηγεί στη δημοκρατική διαχείριση της μεταναστευτικής και οικονομικής κρίσης και ο άλλος δρόμος οδηγεί στην αναβίωση ενός σκοτεινού παρελθόντος που στο όνομα της ασφάλειας φέρνει από την πίσω πόρτα τον σκοταδισμό. Η Ελλάδα ήταν και θα παραμείνει η χώρα της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Ο ρόλος του εξαγωγικού τομέα δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά και κοινωνικός. Μεταφέρει στο εξωτερικό προϊόντα, ιδέες και πάνω απ' όλα τις αξίες μίας χώρας. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή καλώ όλους εσάς να μεταφέρετε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι η χώρα μας απαντά σε όλους εκείνους που υπονομεύουν την δημοκρατική κληρονομιά της Ευρώπη με τα δύο σημαντικότερα όπλα που διαθέτει: Δημοκρατία και Αλληλεγγύη».


Τα παραπάνω υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομίας κ. Γιώργος Σταθάκης στην διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης ως το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Ο κ. Σταθάκης κατέγραψε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, τον νέο αναπτυξιακό νόμο, το Αναπτυξιακό ταμείο και τις κατευθύνσεις του νέου ΕΣΠΑ.


Στη συνέχεια παρενέβησαν: η κυρία Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, εκπρόσωπος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, Βουλευτής Β΄ Αθήνας και Υπεύθυνη του Τομέα Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο κ. Γιώργος Κασαπίδης, βουλευτής Κοζάνης της ΝΔ, ο κ. Αντώνης Γραβάνης, αναπληρωτής διευθυντής αγροτικών προϊόντων - τροφίμων και ποτών του EnterpriseGreece, η κυρία Ελίνα Παπασπυροπούλου, τεχνική διευθύντρια της HDIGlobalSE Hellas, ο κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ, Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ο κ. Χρήστος Δήμας, πρόεδρος του Ελληνο-Ρωσικού Επιμελητηρίου.


Ο κ. Γιώργος Πάνος, εκπρόσωπος της Tekmon παρουσίασε την νέα συνδρομητική βάση δεδομένων της Active Business Publishing με την επωνυμία greece’s list στην οποία εμπεριέχονται στοιχεία των 10.000 σημαντικότερων επιχειρήσεων της χώρας.


Στην εκδήλωση παρέλαβαν τα βραβεία ActiveGreeceAwards 2016 και παρενέβησαν οι κ.κ.:

Κωνσταντίνος Κατσαρός, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΛΒΑΛ

Λεωνίδας Ευγενίδης Δημητριάδης, πρόεδρος του Ευγενίδειου Ιδρύματος και φερώνυμου ομίλου επιχειρήσεων, εκπρόσωπος – μεταξύ άλλων – και της Vioryl

Γιάννης Κορωναίος, διευθυντής εταιρικών σχέσεων του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια

Γρηγόρης Αντωνιάδης, πρόεδρος του ΣΕΒΙΤΕΛ και αντιπρόεδρος της Unilever – Ελαίς

Ιάκωβος Κισέογλου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της GoldairCargo

Δόκτωρ Βασιλεία Ορφανού υπεύθυνη γραφείου τύπου και επικοινωνίας της ΤΕΜΕΣ ΑΕ CostaNavarino.

Θεμιστοκλής Καλπακτσόγλου, πρόεδρος του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).

Γεώργιος Τρουλλινός, διευθύνων σύμβουλος της INTRACOMDefenceElectronics

Δημήτρης Αναγνωστάκης, γενικός διευθυντής της BoehringerIngelheim

Στράτος Μαρούσης, διευθυντής διεθνών δραστηριοτήτων της Vivartia

Κωνσταντίνος Κοτζιάς, διευθυντής επικοινωνίας της Pharmathen

Γεωργία Βέρδη, διευθύντρια ποιότητας της Vianex

Νίκος Ζώης, διευθυντής πωλήσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

Παύλος Πασχόπουλος, international trading & business development manager της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ

Αλέξανδρος Δελατόλας, export sales director της Eurodrip ΑΒΕΓΕ

Βασίλης Μαστοράκης, διευθυντής μάρκετινγκ της καπνοβιομηχανίας Καρέλια

Κωνσταντίνος Γιαννίδης, πρόεδρος της Vitex και του Ελληνο-Κινέζικου Επιμελητηρίου

Ιωάννης Δρούζας, διευθυντής εξαγωγών της Nestle Hellas

 

Βραβεία επίσης παρέλαβαν οι εκπρόσωποι των: ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Μότορ Όϊλ, Intralot, Σωληνουργεία Κορίνθου, Χαλκόρ, Ελληνικά Καλώδια, Πλαστικά Κρήτης, Kleeman, BICΒιολεξ, Isomat, Uni-Pharma, ΦΑΓΕ, ΚΡΙ-ΚΡΙ, FolliFollie, Αφοί Χαίτογλου, Elpen, ΔΕΠΑ, IntercomFoods και ΛΟΥΞ.


Αξίζει να σημειωθεί ότι 9 από τις βραβευθείσες εταιρείες είναι μέλη του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου ενώ και ο ίδιος ο Πρόεδρος του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου κ Κωνσταντίνος Γιαννίδης απένειμε τιμητικές διακρίσεις σε δύο εταιρείες χαιρετίζοντας την επιχειρηματική αριστεία και την εξωστρέφεια όλων των βραβευμένων αλλά και την πρωτοβουλία της διοργάνωσης από την ACTIVEBUSINESSMEDIA.

08 Απριλίου 2016

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Πεκίνο έχει εκπονήσει και αναρτήσει στη διαδικτυακή πύλη “AGORA” του Υπουργείου Εξωτερικών, επικαιροποιημένη μελέτη για τον φαρμακευτικό τομέα στην Κίνα.

Μπορείτε να ανασύρεται την εν θέματι μελέτη στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: hhtp://www.agora.mfa.gr/cn89

H μελέτη περιέχει πληροφορίες για σημαντικές εταιρίες του κλάδου στην Κίνα, καθώς και στοιχεία για τον φαρμακευτικό κλάδο στο Χογκ Κογκ.

08 Απριλίου 2016

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Πεκίνο ενημερώνει ότι διοργανώνεται στο Γκουανγκζού μεταξύ 26 και 28 Αυγούστου 2016 η 24η Διεθνής Έκθεση Ειδών Αλιείας και ιχθυηρών. Η έκθεση αφορά προϊόντα ιχθυηρών και τεχνολογικές εφαρμογές για την αλιεία.

Όπως πληροφορεί το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, η περσινή 23η Διεθνή Έκθεση συμμετείχαν 920 εκθέτες από 20 χώρες και την επισκέφτηκαν 27.000 άτομα μεταξύ αυτών φυσικά σημαντικός αριθμός κινεζικών εταιριών.

Οι διοργανωτές εξέφρασαν την επιθυμία να συνεργαστούν με την Ελληνική πλευρά, ώστε να δημιουργηθεί Ελληνικό περίπτερο.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Έκθεσης www.chinafishex.com ή να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Πεκίνο Τηλ.: (008610) 85326718 Fax: (008610) 85326738 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

01 Απριλίου 2016

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) και η China COSCO Shipping Corporation Limited πραγματοποιούν εκδήλωση την Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016, στις 13:00 στο Ζάππειο Μέγαρο, με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για τον ΟΛΠ. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός, κ. Αλέξης Τσίπρας. Το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο ως αρμόδιος θεσμικός επιχειρηματικός φορέας θα εκπροσωπηθεί από τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Γιαννίδη.

08 Απριλίου 2016

Το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο ως αρμόδιος θεσμικός επιχειρηματικός φορέας για την Ελληνοκινεζική συνεργασία έχει προσκληθεί από τη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής (Δ/νση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων, Τμήμα Α΄ μέτρων Εμπορικής Άμυνας) να συμμετάσχει με θέσεις στη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στη νομοθεσία της Ε.Ε και, συγκεκριμένα, στο βασικό κανονισμό αντιντάμπινγκ (1225/2009) και τον βασικό κανονισμό κατά των επιδοτήσεων (597/2009) δεδομένου ότι στις 11 Δεκεμβρίου 2016, λήγουν ορισμένες διατάξεις του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Σύμφωνα, με το σχετικό έγγραφο:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης η οποία θα διαρκέσει έως τις 20 Απριλίου 2016 μέσω της ιστοσελίδας:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/chinaantidumping

με στόχο τη συμμετοχή των εμπλεκομένων (επιχειρήσεις, ΜΚΟ κ.ά.), ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των τριών (3) επιλογών τις οποίες εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα:

1. Η νομοθεσία της Ε.Ε. να παραμείνει αμετάβλητη

2. Να αλλάξει η μέθοδος αντιντάμπινγκ για τα μέτρα εμπορικής άμυνας χωρίς να ληφθούν πρόσθετα μέτρα

3. Να αλλάξει η μέθοδος αντιντάμπινγκ για τα μέτρα εμπορικής άμυνας στο πλαίσιο δέσμης πρόσθετων μέτρων.

Η συμμετοχή όσων το δυνατόν περισσότερων εμπλεκομένων από την Ελλάδα στη διαδικασία της διαβούλευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προώθηση και στήριξη ελληνικών συμφερόντων και θέσεων σε σχέση με το εν λόγω ζήτημα, που θεωρείται κορυφαίας σημασίας.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την ενεργή συμμετοχή σας. Σημειώνεται ότι το κείμενο της ηλεκτρονικής διαβούλευσης είναι διαθέσιμο και στην ελληνική γλώσσα.

Οι απόψεις του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου που έχουν εκφρασθεί από τα μέλη του, θα κοινοποιηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα: "Διαβούλευση για αλλαγές στη νομοθεσία αντιντάμπινγκ".

08 Απριλίου 2016

Σε μόλις 9 ημέρες ξεκινάει τη λειτουργία της η μεγαλύτερη Διεθνής Εμπορική Έκθεση της Κίνας, η Διεθνής Έκθεση της Καντόνα, της οποίας επίσημος συνεργάτης για την Ελλάδα, εδώ και μία 10ετία, είναι το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο.


Πρόκειται για την 119η διοργάνωση της Έκθεσης η οποία έχει ιστορία από το 1957. Πραγματοποιείται στη Γκουανγκτζού και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου της Λ.Δ. της Κίνας, την Κυβέρνηση της Περιφέρειας και το ChinaForeignTradeCenter.

H 1η φάση της Έκθεσης θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 19 Απριλίου 2016 και περιλαμβάνει: Electronics & Household Electrical Appliances, Lighting Equipment, Vehicles & Spare Parts, Machinery, Hardware & Tools, Energy Resources, Chemical Products, Building Materials. Παράλληλα, στην 1η αυτή φάση λειτουργεί και το Διεθνές Περίπτερο, δίνεται δηλαδή η δυνατότητα και σε επιχειρήσεις εκτός Κίνας να εκθέσουν τα προαναφερθέντα.

Η 2η φάση της 119ης Διεθνούς Έκθεσης της Καντόνα θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 27 Απριλίου 2016 και αφορά: ConsumerGoods, HomeDecorations, Gifts.

Η 3η φάση της Canton Fair θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 5 Μαΐου και περιλαμβάνει: Office Supplies, Cases & Bags, Recreation Products, Food, Medicines, Medical Devices and Health Products, Textiles & Garments, Shoes. Παράλληλα, στην 3η αυτή φάση λειτουργεί και το Διεθνές Περίπτερο δίνεται η δυνατότητα, δηλαδή και σε επιχειρήσεις εκτός Κίνας να εκθέσουν τα εξής: Food& Drink, Household Items, Fabrics & Home Textiles.

Η προηγούμενη (118η) Διεθνής Έκθεση της Καντόνα περιελάμβανε 60.227 περίπτερα κινεζικά και διεθνή, είχε 24.700 εκθέτες Κινέζους και από άλλες χώρες και 177.544 διεθνείς buyers ενώ ο κύκλος των συνεργασιών, που επιτεύχθηκαν ανήλθε στα 27 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σαγκάη

Νέα Υόρκη

Πεκίνο.

Αθήνα